Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Privacyverklaring van Getrouw Vertalingen

Getrouw Vertalingen hecht belang aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.  Persoonsgegevens worden alleen verwerkt en verzameld indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening waar u om vraagt en/of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. De verwerking geschiedt door:

Onderneming: Getrouw Vertalingen

Ondernemer: R.R. Getrouw

Adres: Anne Frankstraat 222,   1011 MP  Amsterdam

E-mail: robert@getrouwevertalingen.nl  

Telefoonnr. +31 (0) 6795442 / +31 (0)20 679 5442

KvK: 34151212

Hierbij werk ik volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en verzamel ik persoonsgegevens waarvoor ik of de opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke, een rechtmatige grondslag voor de verwerking heeft.

Ik zorg ervoor dat uw persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen zijn beveiligd. Daarbij is het streven alle maatregelen up to date te houden teneinde uw persoonsgegevens op de juiste wijze te kunnen beveiligen. 

Aan door mij ingeschakelde derden wordt de verplichting opgelegd de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Ik deel uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de EER, tenzij ik daartoe wettelijk word verplicht of u toestemming heeft verleend. 

U kunt mij mailen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Ik zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoeken reageren, met een optie tot verlenging van de termijn met éénmaal vier weken.

Welke gegevens verwerk ik

Uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer. In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kunnen ook uw geboortedatum of BSN worden verwerkt. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is dan het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen. 

Cookies 

Getrouw Vertalingen maakt bij de dienstverlening gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die bij uw eerste bezoek op de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.Getrouw Vertalingen gebruikt technische en functionele cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook worden analytische cookies gebruikt voor statistische doeleinden, zonder dat uw privacy daarbij wordt aangetast. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Technische cookies kunnen echter noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.

Datalek 

  • Mocht er, ondanks de inspanningen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zich toch een datalek voordoen, dan breng ik u hiervan spoedig nadat ik kennis hebben genomen van het datalek op de hoogte. 
  • In overleg met u wordt het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betrokkenen. Indien ik niet de verwerkingsverantwoordelijke ben, dan zal ik u bijstaan bij een eventuele melding van een datalek aan de AP en aan eventuele verdere betrokkenen.  
  • Een datalek ontslaat u niet van uw verplichtingen uit de overeenkomst, welke u met mij heeft gesloten, tenzij u kunt aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van opzet of grove schuld mijnerzijds. 

Bewaartermijnen 

  • Uw persoonsgegevens worden niet langer door mij bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en afhandeling van uw opdrachten c.q. verzoeken, tenzij ik daartoe wettelijk word verplicht. Gegevens in het kader van offertes worden na 60 dagen verwijderd. Gegevens ter voorbereiding van tolkopdrachten worden na 1 maand verwijderd. Gegevens met betrekking tot facturen worden 7 jaar bewaard om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Persoonsgegevens in vertalingen van persoonlijke aard worden gedurende een periode van 12 maanden na einde van de opdracht bewaard en daarna in overleg met u vernietigd. 

Aansprakelijkheid

  • In aanvulling op de algemene aansprakelijkheidsbepalingen in de Algemene Voorwaarden, geldt dat indien ik onverhoopt mocht tekortschieten in de naleving van de AVG of deze algemene privacyvoorwaarden, ik uitsluitend aansprakelijk kan zijn voor directe schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen. 
    Onder directe schade wordt in geen geval boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens en schade van de betrokkenen verstaan. 
  • Mijn aansprakelijkheid is bovendien te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat u in de drie maanden voorafgaand aan het incident aan mij heeft voldaan.


Amsterdam, 1 juni 2019 

Download hieronder NGTV_Algemene_Voorwaarden_Nederlands 130124